Žarnovické pódium 2019

Základná umelecká škola Žarnovica

Dolná 25, 96681 Žarnovica

kontakt: 0915 182 959

e mail: zus@zuszarnovica.sk

Organizuje v školskom roku 2019/2020

4. ročník celoslovenskej súťaže  žiackych a mládežníckych hudobných skupín

pre žiakov základných umeleckých škôl

Žarnovické pódium 2019

Usporiadateľ: Základná umelecká škola Žarnovica v spolupráci s Mestom Žarnovica

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Propozície: zarnovicke-podium-2019.pdf

 

Zápis na školský rok 2019/2020 a dodatočné prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje rodičom a žiakom, že

zápis a zadelenie rozvrhu na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v pondelok 2. septembra 2019 od 8,00 do 13,00 hod. a v utorok 3. septembra 2019 od 11:00 do 16:00 hod. v ZUŠ Žarnovica
– vyučovanie podľa rozvrhov začne v stredu 4. septembra 2019

Dodatočné prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 10. septembra 2019 od 13,00 do 17,00 hod.

do tanečného odboru, literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a výtvarného odboru
v budove ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy, odoslať, vytlačiť
a podpísanú priniesť k prijímacím skúškam.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať priamo v ZUŠ, alebo telefonicky na číslo: 0915182959, alebo
cez e-mail: zus@zuszarnovica.sk

súbor na stiahnutie: Zápis na školský rok 2019-2020

Žiadosť o odpustenie školného je potrebné doručiť do ZUŠ do 31.8.2019
vzor žiadosti o odpustenie školného: žiadosť-o-odputenie-školného-vzor-1 (1)

Prijímacie skúšky, poplatky

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2019/2020 

Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959

oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 4.6.2019 (utorok) a 5 .6. 2019 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

V hudobnom odbore je možné študovať hru na klavír, na keyboard, na husle, na akordeón, na flaute (zobcovej, priečnej), klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, bicích nástrojoch, na klasickej gitare, elektrickej gitare a spev.

K prijímacím skúškam nech sa so žiakom dostaví aspoň jeden z rodičov. K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke, odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Žarnovici je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Žarnovica č.3/2014 nasledovne:

  1. a) prípravné štúdium 6,- eur
  2. b) základné štúdium individuálne jednoodborové 8,50 eur , za každý ďalší odbor 11,50eur
  3. c) základné štúdium skupinové jednoodborové 7,50 eur , za každý ďalší odbor 11,50 eur
  4. d) štúdium pre dospelých 15,- eur
  5. e) výučba obligatórneho nástroja nad rámec učebných osnov 2,- eurá

Mesto Žarnovica ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

Oznam

Riaditeľ základnej umeleckej školy  oznamuje, že na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 dňa 29. 10. 2018 ( pondelok ) udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň sa nevyučuje.

Jesenné prázdniny:  31.10.2018 (streda) -2.11.2018 (piatok). Vyučovanie začína  5.11.2018 (pondelok).

Oznam

Vážení rodičia, pozývame vás na rodičovské združenie dňa 23.10.2018( utorok ) o 17:00 v Základnej umeleckej škole,Dolná 25,Žarnovica,v hudobnej sále ZUŠ. Program: 1. Otvorenie. 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ. 3. Informácia o hospodárení RZ. 4. Doplnenie členov rodičovskej rady. 4. Výška rodičovského príspevku na šk.rok 2018/2019. 5. Diskusia
6. Záver.

 

Zápis na školský rok 2018/2019 a dodatočné prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje:

zápis na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať v pondelok 3. septembra od 8,00 h. do 13,00 h.

vyučovanie podľa rozvrhov začne v utorok 4. septembra

Dodatočné prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 11. septembra od 13,00 do 17,00 hod. do tanečného odboru, literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a výtvarného odboru v budove ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke ZUŠ, odoslať, vytlačiť a podpísanú priniesť k prijímacím skúškam.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať priamo v ZUŠ, alebo telefonicky na čísle: 0915182959, alebo cez e-mail: zus@zuszarnovica.sk

súbor na stiahnutie:Zápis na školský rok 2018-2019

Žiadosť o odpustenie školného je potrebné doniesť do ZUŠ do 31.8.2018

vzor žiadosti o odpustenie školného: žiadosť o odputenie školného-vzor

Výberové konanie

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

 v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Dolná 25,  Žarnovica s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2018.

Súbor na stiahnutie: Výberové_konanie_ZUŠ_Žarnovica