Prijímacie skúšky, poplatky

ŠKOLNÉ OD 01.01.2023

Dňa 14.12.2022 Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 9/2022 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica s účinnosťou od 01.01.2023 v nasledovnej výške (VZN č. 9/2022 Čl.3):

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  v Základnej umeleckej škole v Žarnovici sa určuje nasledovne:

 1. prípravné štúdium                                                             8,00 eur
 2. základné štúdium individuálne jednoodborové         10,00 eur
 3. za každý ďalší odbor                                                         13,00 eur
 4. základné štúdium skupinové jednoodborové               9,00 eur
 5. za každý ďalší odbor                                                         13,00 eur
 6. štúdium pre dospelých do 25 rokov                              16,00 eur
 7. štúdium pre dospelých nad 25 rokov                            26,00 eur
 8. výučba obligatórneho nástroja nad rámec učebných osnov    3,00 eurá

Školné vnútorný predpis VZN

 

 

 

 

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2020/2021  Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej  školy a verejne dostupnom mieste.

Elektronickú prihlášku https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=694 je treba poslať do 30.6.2020

Výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica určuje zriaďovateľ školy – Mesto Žarnovica.

Dňa 20.11.2019 Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 5/2019 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica s účinnosťou od 01.01.2020 v nasledovnej výške (VZN č. 5/2019 Čl.3):

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  v Základnej umeleckej škole v Žarnovici sa určuje nasledovne:

 1. prípravné štúdium                                                       7,00 eur
 2. základné štúdium individuálne jednoodborové         9,00 eur
 3. za každý ďalší odbor                                                    12,00 eur
 4. základné štúdium skupinové jednoodborové              8,00 eur
 5. za každý ďalší odbor                                                    12,00 eur
 6. štúdium pre dospelých do 25 rokov                             15,00 eur
 7. štúdium pre dospelých nad 25 rokov                            25,00 eur
 8. výučba obligatórneho nástroja nad rámec učebných osnov    2,00 eurá

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2019/2020  Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959 oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 4.6.2019 (utorok) a 5 .6. 2019 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

 

V hudobnom odbore je možné študovať hru na klavír, na keyboard, na husle, na akordeón, na flaute (zobcovej, priečnej), klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, bicích nástrojoch, na klasickej gitare, elektrickej gitare a spev.

K prijímacím skúškam nech sa so žiakom dostaví aspoň jeden z rodičov.

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke, odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam. Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Žarnovici je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Žarnovica č.3/2014 nasledovne:

 1. a) prípravné štúdium 6,- eur
 2. b) základné štúdium individuálne jednoodborové 8,50 eur , za každý ďalší odbor 11,50,- eur
 3. c) základné štúdium skupinové jednoodborové 7,50 eur , za každý ďalší odbor 11,50,- eur
 4. d) štúdium pre dospelých 15,- eur
 5. e) výučba obligatórneho nástroja nad rámec učebných osnov 2,- eurá

Mesto Žarnovica ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2018/2019  Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959 oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 5.6.2018 (utorok) a 6 .6. 2018 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

V hudobnom odbore je možné študovať hru na klavír, na keyboard, na husle, na akordeón, na flaute (zobcovej, priečnej), klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, bicích nástrojoch, na klasickej gitare, elektrickej gitare a spev.

K prijímacím skúškam nech sa so žiakom dostaví aspoň jeden z rodičov. K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke, odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam. Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie. Literárno-dramatický odbor schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Žarnovici je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Žarnovica č.3/2014 nasledovne:

 1. a) prípravné štúdium 5,- eur
 2. b) základné štúdium individuálne jednoodborové 7,- eur , za každý ďalší odbor 10,- eur
 3. c) základné štúdium skupinové jednoodborové 6,- eur , za každý ďalší odbor 10,- eur
 4. d) štúdium pre dospelých 12,- eur
 5. e) výučba obligatórneho nástroja nad rámec učebných osnov 2,- eurá

Mesto Žarnovica ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.