O škole

Základná umelecká škola v systéme umeleckého vzdelávania predstavuje základný článok. Podľa zákona o výchove a vzdelávaní ZUŠ poskytuje umelecké vzdelávanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a v študijných odboroch vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. V súvislosti s prípravou na vysokoškolské štúdium ide predovšetkým o prípravu na vysokoškolské štúdium hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy na pedagogických fakultách a niektorých iných humanitne zameraných fakultách vysokých škôl.

ZUŠ v Žarnovici svojím hudobným, výtvarným, literárno-dramatickým a tanečným odborom poskytuje umelecké vzdelávanie žiakom so zvýšeným záujmom a predpokladmi o umeleckú tvorbu:

–    pripravuje ich na štúdium v učebných a v študijných odboroch na stredných školách a na  konzervatóriu a pripravuje žiakov odborne na vysokoškolské štúdium umeleckého a predovšetkým umelecko-pedagogického zamerania,

–    pripravuje amatérskych umelcov, ktorí sú schopní tvoriť, interpretovať a prijímať umenie.

História školy 

ZUŠ v Žarnovici prešla dlhým vývojom. Prvé zmienky siahajú do roku 1955, ako zriadenie hudobného kurzu, ktorý poskytoval vyučovanie v hre na akordeóne a klavíri.  V roku 1958 ho nahradila pobočka Hudobnej školy v Novej Bani. V nasledujúcom roku sa zástupcovia Osvetovej besedy, ale aj nadšení občania, ku ktorým patrili Štefan Mních, Gustáv Žarnovičan, František Moravčík a Ján Kubík snažili o osamostatnenie pobočky. Samostatnou inštitúciou sa ĽŠU stala v roku 1963. Vyučovalo sa v troch odboroch: hudobný, tanečný a výtvarný.

V roku 1990 zmenou legislatívy, sa zmenil názov z ĽŠU na Základná umelecká škola v Žarnovici. Riaditeľom ZUŠ sa stal Helmut Rákoczy, ktorého neskôr nahradila Mgr. Mária Vincencová. Po krátkom čase sa vzdala funkcie a na jej miesto od 1. júla 1999 nastúpila Beata Škarbová. Jej snahou bolo omladenie kolektívu a prínos nových výchovno-vzdelávacích metód. Pod jej vedením prešla škola v roku 2002 na právnu subjektivitu.

ZUŠ Žarnovica sídli v kultúrnom dome, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch  2012-2013. Škole pribudli nové priestory, ako tanečná sála, výtvarný ateliér a niekoľko nových tried.

ZUŠ v Žarnovici sa od roku svojho založenia podieľa na rozvoji a podpore kultúrno-spoločenského života a budovaní povedomia medzi obyvateľmi. Vychovala množstvo osobností, ako napríklad Andrea Danková ( operná speváčka), Zdenka Trvalcová ( speváčka, režisérka, fotografka, pedagóg), Andrea Škarbová ( operná speváčka, pedagóg), Renáta Kuklová di Gioia ( pedagóg klavírnej hry v Accademia Musicale Enseble Serenissima v Sacile), Mária Zliechovcová ( pedagóg klavírnej hry v SKDK a ZUŠ v Topoľčanoch), Anna Žarnovičanová ( pedagóg tanca).

Forma štúdia

Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium štúdium pre dospelých.

Prípravné štúdium ma najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Základné štúdium sa člení na dva stupne: Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a druhý stupeň má najviac štyri ročníky.

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.

Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.

Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch určujú učebné plány.