Zamestnanci

Organizačná štruktúra školy

Riaditeľka

Akad.mal. Komendová Zuzana

Zástupkyňa riaditeľa

Branická Eva, DiS.art.

 

Pedagogickí zamestnanci

Hudobný odbor

Mgr. Albertová Marianna, hra na husliach, MD

Mgr. Antalová Adriana, spev

Branická Eva, DiS.art., hra na sopránovej zobcovej flaute, hra na priečnej flaute

Mgr. Búciová Petra, prípravná hudobná výchova, hudobná náuka, klavír

Mgr. Číková Andrea, DiS.art., hra na klasickej gitare

Mgr. Janštová Anna, DiS.art., hra na akordeóne, hra na keyboarde, hra na heligónke

Mgr.art. Glezgová Oľga, DiS.art., hra na klavíri

Mgr. art. Kohútová Monika, DiS.art., hra na sopránovej zobcovej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, MD

Mgr. Zmoraj Eva, spev, MD

Samuel Brida, hra na bicích nástrojoch

Mgr. Reichmanová Michaela, DiS.art., hra na klavíri, hra na keyboarde

Rendlová Dominika,  hra na sopránovej zobcovej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne

Šaligová Stanislava, hra na gitare

Mgr. Zmoraj Dalibor, hra na klasickej gitare, hra na elektrickej gitare, kapela

Moravčík Michal  DiS. art., hra na husliach

Mlynárik Patrik, spev

Výtvarný odbor

Mgr. Bobišová Katarína

Akad.mal. Komendová Zuzana

Tanečný odbor

Mgr.art. Katarína Ščasná

Literárno-dramatický odbor

Mgr. Kristína Mečko

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Iveta Oslancová, ekonómka - účtovníčka

Kunská Oľga, upratovačka, školníčka