Hudobný odbor

Hudobný odbor (individuálne vyučovanie)

Hudobný odbor ZUŠ je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev) a skupinových aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty a pod.).

Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka. Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. V hudobnom odbore sa výrazne prejavuje dvojaká koncepčná línia základnej umeleckej školy: na jednej strane pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách, na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách umeleckého zamerania a na druhej strane vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom štúdiu, žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni základného štúdia.

Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

Na našej škole poskytujeme žiakom možnosť výučby spevu a hry na týchto hudobných nástrojoch: klavír, akordeón, keyboard, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, pozauna, tuba, trúbka, lesný roh, husle, klasická a elektrická gitara, bicie.

Prípravné štúdium:

 • skupinové vyučovanie v I. polroku
 • od 5 – 7 rokov (deti predškolského veku len mimoriadne nadané)
 • štúdium max. dvojročné
 • na konci prípravného štúdia žiaci absolvujú talentové skúšky a podľa výsledkov a odporúčania prijímacej komisie, ktorú vymenuje riaditeľ, budú zaradení do základného štúdia

I. stupeň základného štúdia:

 • 8- ročné štúdium, rozdelené na primárne umelecké vzdelávanie (ISCED 1 B) 1.-4.ročník a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie (ISCED 2 B) 1.-4. ročník
 • povinné predmety: hlavný predmet – hudobný nástroj (individuálne vyučovanie)
 • okrem hlavného predmetu študujú žiaci aj ostatné povinné predmety, ako Hudobná náuka, štvorručná hra, komorná hra, súborová hra, tanečná alebo džezová skupina, a pod. podľa učebných plánov
 • štúdium I. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským koncertom

II. stupeň základného štúdia:

 • 4- ročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium I. stupňa základného štúdia (individuálne vyučovanie)
 • žiaci, ktorí sa pripravujú na vysoké príp. stredné odborné štúdium môžu študovať formou rozšíreného štúdia
 • štúdium II. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským koncertom

Štúdium pre dospelých:

 • štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia, ale aj pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho hudobného vzdelania
 • štúdium 4 – ročné (individuálne vyučovanie)