Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

Členovia Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Žarnovici:

za rodičov:
Ing. Jana Trúsiková
Ingrid Mladoňová
Maroš Kráľ
Mgr. Peter Bakoš – podpredseda rady školy

za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Andrea Číková – predseda rady školy
Mgr. Michaela Reichmanová

za nepedagogických zamestnancov:
Oľga Kunská

za zriaďovateľa:
Mária Budinská
Jaroslav Ubert
Ján Udička
Ing. Eva Hlinková