Uznesenie – 23.10.2018

UZNESENIE
z plenárneho rodičovského združenia konaného dňa 23.10.2018

Plenárne zhromaždenie berie na vedomie:

  1. správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2017/2018
  2. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ v ZC v šk.r. 2017/2018

 

Plenárne zhromaždenie schvaľuje:

  1. zmenu stanov RZ v čl.5, bod 3 , počet členov rodičovskej rady z 11 členov na 6 členov
  2. voľbu kandidátov za členov Rodičovskej rady
  3. výšku rodičovského príspevku pre rok 2018/2019