Uznesenia

UZNESENIE

z plenárneho rodičovského združenia konaného dňa 22.09.2022

Prítomní rodičia berú na vedomie:

 • aktuálny zostatok na účte rodičov školy: 719,73€,
 • Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022,
 • opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19,
 • informáciu, že v školskom roku 2022/2023 neprijímame vzdelávacie poukazy,
 • povinnosť schváliť overovacie e-maily,
 • dobrovoľný príspevok v podobe toaletného papiera a hygienických vreckoviek,
 • výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ danú zriaďovateľom VZN č. 5/2019: PHV – 7€, HO – 9€ prvý hlavný predmet, 12€ druhý hlavný individuálny predmet, 2€  obligátny nástroj; VO, LDO, TO – 8€ prvý kolektívny predmet, 12€ druhý kolektívny predmet; ŠPD – do 25 rokov – 15€, nad 25 – 25€.

Plenárne zhromaždenie schvaľuje:

 • výšku rodičovského príspevku ZUŠ v školskom roku 2022/2023 nasledovne: na 15€ za 1. dieťa, 8€ za každé ďalšie,
 • rodičovský príspevok vyberajú v hotovosti triedni učitelia.

 

 

UZNESENIE
z plenárneho rodičovského združenia konaného dňa 23.10.2018

Plenárne zhromaždenie berie na vedomie:

 1. správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2017/2018
 2. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ v ZC v šk.r. 2017/2018

 

Plenárne zhromaždenie schvaľuje:

 1. zmenu stanov RZ v čl.5, bod 3 , počet členov rodičovskej rady z 11 členov na 6 členov
 2. voľbu kandidátov za členov Rodičovskej rady
 3. výšku rodičovského príspevku pre rok 2018/2019