Pozvánka na prijímacie skúšky

Privítame všetky deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2024 päť rokov, sú žiakmi základnej alebo strednej školy, prípadne dospelých, ktorí chcú rozvinúť svoj talent.

Hudobný odbor – Dieťa zaspieva vopred pripravenú ľudovú alebo detskú pieseň. Na prijímacích skúškach zisťujeme hravou formou hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Vyučujeme hru na klavír, akordeón, keyboard, husle , gitaru klasickú a elektrickú, flautu zobcovú a priečnu, saxofón, klarinet, bicie nástroje a spev. Povinným predmetom je hudobná náuka.

Výtvarný odbor – Dieťa nakreslí jednoduchý obrázok, môže priniesť aj domáce práce. Na základe nakresleného obrázku si všímame schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy. Štúdium zahŕňa výučbu kresby, maľby, grafických techník, keramiky a kombinovaných techník.

Tanečný odbor – Dieťa na skúškach vytlieska rytmus, kráča na hudbu, predvedie gymnastické prvky (napr. kotúľ) a pohybovú improvizáciu. Počas cvičení pozorujeme hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť, rytmické cítenie a flexibilitu. Štúdium zahŕňa ľudový, klasický, kreatívny a moderný tanec.

Literárno-dramatický odbor – Dieťa prednesie vopred pripravenú báseň alebo prózu. Na skúškach zisťujeme hlasové, telesné, rytmické dispozície a schopnosť  tvorivo zobraziť rôzne nálady. Štúdium zahŕňa prednes, dramatiku a prácu v súbore.

Elektronickú prihlášku nájdete na :  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prineste osobne v deň prijímacích skúšok.

Tešíme sa na nových umelcov, ktorí rozšíria naše rady:)

Tel. kontakt:     0915 182 959                               e mail : zus@zuszarnovica.sk