Voľné pracovné miesto

EKONÓM/ÚČTOVNÍK rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25,  966 81 Žarnovica

Tel.: +421915182959, kontaktná osoba: Akad. mal. Zuzana Komendová

    e-mail: zus@zuszarnovica.sk

  webové sídlo: www.zuszarnovica.sk

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informujeme o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25, 966 81 Žarnovica

Kategória voľného pracovného miesta: Ekonóm/účtovník rozpočtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania; prax a znalosť legislatívy vo verejnom sektore vítaná,
 • podvojné účtovníctvo,
 • práca s PC – užívateľské ovládanie MS OFFICE, práca s internetom.

 

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, flexibilita, analytické a logické schopnosti.

 

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma/účtovníka.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Termín nástupu: 01. 09. 2022

 

Pracovný úväzok: Skrátený pracovný úväzok (22,5 hod týždenne; 3 dni v týždni)

 

Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (550 – 650 EUR BRUTTO/mesiac pri skrátenom úväzku 22,5 hod. týždenne).

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu  do 16.08.2022:

Základná umelecká škola
Dolná ulica č. 25
966 81 Žarnovica

alebo elektronicky: zus@zuszarnovica.sk

Máte záujem o štúdium?

Hudobný odbor – Dieťa zaspieva vopred pripravenú ľudovú alebo detskú pieseň. Na prijímacích skúškach zisťujeme hravou formou hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj.

Výtvarný odbor – Dieťa nakreslí jednoduchý obrázok, môže priniesť aj domáce práce. Na základe nakresleného obrázku si všímame schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – Dieťa na skúškach vytlieska rytmus, kráča na hudbu, predvedie gymnastické prvky (napr. kotúľ) a pohybovú improvizáciu. Počas cvičení pozorujeme hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť, rytmické cítenie a flexibilitu.

Literárno-dramatický odbor – Dieťa prednesie vopred pripravenú báseň alebo prózu. Na skúškach zisťujeme hlasové, telesné, rytmické dispozície a schopnosť  tvorivo zobraziť rôzne nálady.

Elektronickú prihlášku nájdete na : https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prineste osobne v deň prijímacích skúšok.

Tel. kontakt:     0915 182 959                               e mail : zus@zuszarnovica.sk

Prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023

Vážení rodičia a milé deti!

Srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 7. a 8. júna 2022, od 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

Ku skúškam je potrebné vyplniť a vytlačiť elektronickú prihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V prípade, že sa Vám ju nepodarí vypísať, alebo nemáte možnosť ju vytlačiť, pomôžeme Vám s tým v deň prijímacích skúšok priamo v škole :).

 

V školskom roku 2022/2023 bude Základná umelecká škola otvárať hudobný, výtvarný , tanečný a literárno-dramatický odbor. V  hudobnom odbore bude možné navštevovať  spev a hru na hudobné nástroje: husle, klasická gitara, elektrická gitara, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, heligónka, bicie nástroje.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor – schopnosť  tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície.

POZVÁNKA NA JARNÝ KONCERT ZUŠ

Učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Žarnovici Vás srdečne pozývajú na tradičný jarný koncert. Program bude pestrý, tematicky zameraný na prebúdzanie jarnej prírody a vrtkavé aprílové počasie. Vystriedajú sa rôzne hudobné čísla, vážne aj veselé melódie, rozveselia Vás piesne aj rytmus tanca…

 Dopoludňajší koncert o 10.00 hod. je prednostne určený učiteľom a žiakom 2. stupňa základných škôl.

 

Tešíme sa na Vašu účasť 🙂

Kolektív ZUŠ Žarnovica

Koncert pre učiteľov

Srdečne Vás pozývame na koncert “Ako rastú učitelia?” pri príležitosti Dňa učiteľov. Na koncerte sa predstavia malí aj veľkí muzikanti i tanečníci. Spestrením bude sprievodná výstava prác našich výtvarníkov.

Tešíme sa na Vás 🙂

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

Radi Vás privítame na pripravovaných koncertoch v sále Kultúrneho domu.

Najbližší sa uskutoční pri príležitosti Dňa učiteľov 31.marca 2022 o 16.00 hod.

Termín už tradičného Jarného koncertu pre širšiu verejnosť je stanovený na 28.apríla 2022.

Tešíme sa na Vás 🙂

Naše úspechy

Žiačky výtvarného odboru Anna Kováčová a Andrea Mladoňová nás úspešne reprezentovali na 49. Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave Lidice 2021. V tomto ročníku súťažili v konkurencii s autormi zo 72 krajín. Celkom bolo zaslaných 11213 prác s pomedzi ktorých porota vybrala tie najlepšie. Prácami na tému “Môj kamarát robot” oslovili porotu a získali dve čestné uznania. Tešíme sa z ich úspechu a prajeme im veľa radosti pri ďalšom tvorení.

 

Robot Andrejky Mladoňovej Robot Aničky Kováčovej

“Z lásky k Vám”

 

Základná umelecká škola v Žarnovici pripravila z príležitosti Mesiaca úcty k starším koncert pod názvom „Z lásky k Vám“. Bude sa konať v utorok 26.októbra o 16-tej hod. v sále kultúrneho domu.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia je koncert prednostne určený pre starých rodičov žiakov ZUŠ, ale privítame aj iných seniorov z nášho mesta, kým sa nenaplní povolená kapacita . Kultúrne podujatie sa koná v režime OTP. V interiéri je povinný respirátor, dezinfekcia a zoznam účastníkov.

Kto by mal záujem, môže si koncert pozrieť aj naživo na facebookovej stránke školy.