Oznam

Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci!

 

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v okrese Žarnovica  začne  od pondelka 22. marca 2021  prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)- pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.  Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu (aspoň jeden rodič, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti). Žiak sa pri vstupe do školy preukazuje čestným vyhlásením, ktorého prílohou je kópia neg. testu na COVID 19, nie starším ako 7 dní.

Skupinové vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, teória, spev a dychové nástroje, ako aj ostatní starší žiaci HO pokračujú naďalej dištančnou formou.

 

Dodržujte protiepidemiologické opatrenia:

 – dieťa musí byť úplne zdravé a nikto z jeho okolia nesmie byť v karanténe

-do budovy školy môže vojsť len zamestnanec školy a dieťa, ktoré má vyučovanie, vstup sprevádzajúcim osobám je prísne zakázaný

– dieťa si pri vstupe do budovy  dezinfikuje ruky a odovzdá učiteľovi platné podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Kópia neg. testu na Covid 19 je potrebná k nahliadnutiu  (bez čestného vyhlásenia dieťa nemôže vojsť do budovy a nebude odučené)

– v priestoroch školy dieťa používa rúško alebo respirátor, zamestnanec respirátor min. FFP2 podľa platných noriem

– v triede učiteľ po každom žiakovi zabezpečí dôkladné vetranie a dezinfikuje všetky dotykové plochy na nástrojoch a kľučkách

-minimalizuje sa aj stretávanie učiteľov v zborovni

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

 

OZNAM

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci !

Oznamujeme Vám, že na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese a na základe rozhodnutia krízového štábu mesta,  Základná umelecká škola v Žarnovici bude  od 1. 3. 2021 vyučovať dištančnou formou štúdia vo všetkých odboroch, v individuálnej aj v skupinovej výučbe, podľa dohodnutého rozvrhu s triednym učiteľom.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od  22. 2. 2021 sa začne prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)  pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.
Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu (aspoň jeden rodič, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti ).
Žiak sa pri vstupe do školy preukazuje čestným vyhlásením, ktorého prílohou je kópia neg. testu rodiča na COVID 19, nie starším ako 7 dní.
 Skupinové vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, hudobná náuka, spev a dychové nástroje, ako aj ostatní starší žiaci hudobného odboru pokračujú naďalej dištančnou formou.
 
Využite možnosť testovania pre zamestnancov ZUŠ a rodičov žiakov vo veku  1.stupňa ZŠ – v budove ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa,
dňa 21. 2. 2021 (nedeľa), vo vyhradenom čase pre našu školu  od 11,15 hod. do 12,00 hod. 
Čas je orientačný. Deti sa testovať nemusia.
Aktualizované prílohy:
( Zverejňujeme aktuálne prílohy, a zároveň sa Vám ospravedlňujeme  za neaktuálnu prílohu zverejnenú 18. 2. 2021, za pochopenie ďakujeme)

 

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci !

Oznamujeme Vám, že Základná umelecká škola v Žarnovici bude aj naďalej od 8. 2. 2021 vyučovať dištančnou formou štúdia vo všetkých odboroch.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Žarnovica

Mesto Žarnovica v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Dolná č. 25, 966 81 Žarnovica s predpokladaným nástupom od 1. marca 2021

 

Bližšie informácie v prílohe:

Vyberove_konanie_ZUS_Zarnovica

Vianočné želanie

V prvom ročníku online súťaže “Modrý svet očami umenia” zaujala porotu práca žiaka pani učiteľky Komendovej – Tobiasa Bielika, ktorý vo svojej kategórii získal 1. miesto s prácou “Betlehem”.

Organizátor súťaže SZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov

cof

Ochráňme náš zelený svet

25. ročník umeleckej súťaže “Zelený svet” organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Z prác, ktoré sme tam poslali, bola Cenou odboru envirovýchovy ocenená práca PEXESO, ktorú pod vedením pani učiteľky Bobišovej vytvorili žiaci: Sára Dzurová, Petra Vilhanová, Šimon Sekula, Benjaním Môc, Pavel Zeman a Patrik Bobiš. Na veľkorozmerných hracích kartách zobrazili život zvierat v zdravom prostredí a v prostredí ohrozenom nezodpovedným prístupom človeka.

OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ Žarnovica oznamuje rodičom a žiakom , že na základe nariadení ministra školstva vyučovanie pokračuje od pondelka 11.1.2021  naďalej dištančnou formou podľa dohodnutého rozvrhu.

Zuzana Komendová akad. mal., poverená riaditeľka ZUŠ Žarnovica

Rodičovský príspevok

Príspevok do RZ pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, keďže tento rok sa Rodičovské združenie (RZ) nemohlo uskutočniť kvôli protiepidemiologickým opatreniam, po odporučení Rodičovskej rady a predsedníčky RZ p. Šmondrkovej zostáva príspevok do RZ nezmenený.

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za 2.-hé dieťa v ZUŠ

3.) suma 0,00 EUR za 3.-tie dieťa a viac.

Číslo účtu:

IBAN: SK84 0200 0000 0020 8626 4056

Variabilný symbol:  používať variabilný symbol, ktorý ste zadávali pri platbe školného

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ročník, odbor, triedny učiteľ

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15. 2. 2021.