Výtvarný odbor

Výtvarný odbor (skupinové vyučovanie)

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby. Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špecifických schopností žiaka a zároveň na celistvosť jeho osobnosti, na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na všeobecné vzdelanie metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení.

Výtvarné umenie obsahuje širokospektrálny pohľad poznávania a vyjadrovania sa. Z tohto integrujúceho charakteru výtvarného umenia vychádza výtvarná výchova, výchova umením, nesúca v sebe predpoklady prepojenia citovej a rozumovej výchovy, smerujúcej k rozvoju individuálnych stránok osobnosti dieťaťa a jeho tvorivého potenciálu. Vo výtvarnom odbore je vyučovanie zamerané práve na rozvoj tvorivosti a spoznávanie výtvarných techník: kresby, maľby, grafiky, priestorovej tvorbe, keramiky, modelovania a počítačovej grafiky. Talentovaní žiaci rozvíjajú svoje schopnosti v rozšírenom vyučovaní.

Štúdium vo výtvarnom odbore ZUŠ sa člení na:

Prípravné štúdium:   jedno alebo dvojročné štúdium detí predškolského veku, ktoré vekovo zodpovedá žiakom predprimárneho vzdelávania.

  • od 5 rokov
  • Prípravné štúdium trvá jeden alebo dva roky.
  • po absolvovaní prijímacích skúšok sú zaradení do základného štúdia

 

I.stupeň základného štúdia sa delí na:

  • Prvá časť prvého stupňa základného štúdia – primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B, ktorá vekovo zodpovedá žiakom primárneho vzdelávania na ZŠ. Štúdium prvej časti prvého stupňa základného štúdia trvá štyri roky. absolventi ukončia štúdium I. stupňa absolventskou skúškou (teoretická a praktická časť) a absolventskou výstavou
  • Druhá časť prvého stupňa základného štúdia – nižšie sekundárne umelecké vzdelanie ISCED 2B, ktorá vekovo zodpovedá žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania na ZŠ. Štúdium druhej časti prvého stupňa základného štúdia trvá päť rokov. absolventi ukončia štúdium I. stupňa absolventskou skúškou (teoretická a praktická časť) a absolventskou výstavou

 

II. stupeň základného štúdia:

  • vekovo zodpovedá žiakom sekundárneho vzdelávania na SŠ. Štúdium druhého stupňa základného štúdia trvá štyri roky. absolventi ukončia štúdium I. stupňa absolventskou skúškou (teoretická a praktická časť) a absolventskou výstavou

Štúdium pre dospelých:

  • ktoré je určené pre záujemcov, ktorí už presiahli stredoškolský vek a prejavujú záujem zdokonaľovať sa v niektorej z oblastí výtvarnej tvorby. Štúdium trvá štyri roky.

Rozšírené štúdium ISCED 2B

  • ktoré je určené pre zvlášť talentovaných žiakov, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium niektorej z oblastí vizuálnych umení.