Tanečný odbor

Tanečný odbor (skupinové vyučovanie)

Cieľom primárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov pre ďalšie štúdium v tanečných technikách klasického, ľudového a džezového tanca. Zároveň na konci štúdia u mimoriadne nadaných žiakov je možné pokračovať v štúdiu tanca na tanečných konzervatóriách.

Cieľom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore ZUŠ je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni základného štúdia ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník (klasický, ľudový a džezový tanec) a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení.

Druhý stupeň tanečného vzdelávania prebieha na II. stupni základného štúdia, trvá tiež 4 roky. Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné absolvovanie talentových prijímacích skúšok na vysoké školy umeleckého zamerania.

Vzdelávací program pre tanečný odbor je programom rôznych tanečných a pohybových činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností, tanečných a hudobno-pohybových kompetencií žiakov a pre orientáciu učiteľov tanečného odboru.

Vzdelávanie v tanečnom odbore ZUŠ rozdeľujeme do štyroch základných častí:

Prípravné štúdium

  • ktoré je určené žiakom predškolského veku (vek minimálne 4 roky), dĺžka štúdia minimálne jeden rok, maximálne dva roky. Počas prípravného štúdia pedagogický zamestnanec pripravuje žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania v predmete hudobno-pohybová príprava na ďalšie štúdium. Cieľom vyučovacieho procesu v prípravnom štúdiu je zároveň overenie predpokladov pre ďalšie štúdium v tanečnom odbore.

I. stupeň základného štúdia.

  • Prvá časť prvého stupňa základného štúdia – primárne umelecké vzdelávanie (ISCED 1B), dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia).
  • Druhá časť prvého stupňa základného štúdia – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie (ISCED 2B), dĺžka štúdia 4 roky (talentovaní žiaci ZŠ alebo absolventi ISCED 1B).

II. stupeň základného štúdia.

  • dĺžka 4 roky (talentovaní žiaci SŠ alebo absolventi ISCED 2B, absolventi štúdia pre dospelých).

Štúdium pre dospelých.

  • talentovaní žiaci nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň vzdelávania.