Literárno dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor (skupinové vyučovanie)

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti.

Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov života našej spoločnosti.

Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce. Komplexný charakter výučby zahŕňa zvládnutie základných hereckých činností, prednesu a pohybu.

Štúdium prebieha v skupinovej forme, počas ktorého sa žiaci získavajú základy hereckej práce – rečový a hlasový prejav, správnu artikuláciu, prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom., získava základy pohybového prejavu, pohyb v javiskovom priestore a pantomímy.

Vzdelávanie v literárno-dramatickom odbore rozdeľujeme do štyroch základných častí:

Prípravné štúdium

  • určené žiakom predškolského veku (vek – minimálne 4 roky), dĺžka štúdia minimálne jeden rok, maximálne dva roky.

I. stupeň základného vzdelania

  • prvá časť štúdia (ISCED 1 B) – dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia),
  • druhá časť štúdia (ISCED 2 B) – dĺžka štúdia 4 roky (talentovaní žiaci ZŠ alebo absolventi primárneho umeleckého vzdelávania).

II. stupeň vzdelania

  • dĺžka 4 roky (talentovaní žiaci SŠ alebo absolventi sekundárneho umeleckého vzdelávania, absolventi štúdia pre dospelých), druhý stupeň dramaticko-slovesného vzdelávania sa rozširuje o špecializáciu v samostatných oddeleniach: dramatickom, slovesnom a bábkarskom.

Štúdium pre dospelých

  • talentovaní žiaci nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň vzdelávania