Máte záujem o štúdium?

Hudobný odbor – Dieťa zaspieva vopred pripravenú ľudovú alebo detskú pieseň. Na prijímacích skúškach zisťujeme hravou formou hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj.

Výtvarný odbor – Dieťa nakreslí jednoduchý obrázok, môže priniesť aj domáce práce. Na základe nakresleného obrázku si všímame schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – Dieťa na skúškach vytlieska rytmus, kráča na hudbu, predvedie gymnastické prvky (napr. kotúľ) a pohybovú improvizáciu. Počas cvičení pozorujeme hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť, rytmické cítenie a flexibilitu.

Literárno-dramatický odbor – Dieťa prednesie vopred pripravenú báseň alebo prózu. Na skúškach zisťujeme hlasové, telesné, rytmické dispozície a schopnosť  tvorivo zobraziť rôzne nálady.

Elektronickú prihlášku nájdete na : https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prineste osobne v deň prijímacích skúšok.

Tel. kontakt:     0915 182 959                               e mail : zus@zuszarnovica.sk

Prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023

Vážení rodičia a milé deti!

Srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 7. a 8. júna 2022, od 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

Ku skúškam je potrebné vyplniť a vytlačiť elektronickú prihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V prípade, že sa Vám ju nepodarí vypísať, alebo nemáte možnosť ju vytlačiť, pomôžeme Vám s tým v deň prijímacích skúšok priamo v škole :).

 

V školskom roku 2022/2023 bude Základná umelecká škola otvárať hudobný, výtvarný , tanečný a literárno-dramatický odbor. V  hudobnom odbore bude možné navštevovať  spev a hru na hudobné nástroje: husle, klasická gitara, elektrická gitara, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, heligónka, bicie nástroje.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor – schopnosť  tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície.

POZVÁNKA NA JARNÝ KONCERT ZUŠ

Učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Žarnovici Vás srdečne pozývajú na tradičný jarný koncert. Program bude pestrý, tematicky zameraný na prebúdzanie jarnej prírody a vrtkavé aprílové počasie. Vystriedajú sa rôzne hudobné čísla, vážne aj veselé melódie, rozveselia Vás piesne aj rytmus tanca…

 Dopoludňajší koncert o 10.00 hod. je prednostne určený učiteľom a žiakom 2. stupňa základných škôl.

 

Tešíme sa na Vašu účasť 🙂

Kolektív ZUŠ Žarnovica

Koncert pre učiteľov

Srdečne Vás pozývame na koncert “Ako rastú učitelia?” pri príležitosti Dňa učiteľov. Na koncerte sa predstavia malí aj veľkí muzikanti i tanečníci. Spestrením bude sprievodná výstava prác našich výtvarníkov.

Tešíme sa na Vás 🙂

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

Radi Vás privítame na pripravovaných koncertoch v sále Kultúrneho domu.

Najbližší sa uskutoční pri príležitosti Dňa učiteľov 31.marca 2022 o 16.00 hod.

Termín už tradičného Jarného koncertu pre širšiu verejnosť je stanovený na 28.apríla 2022.

Tešíme sa na Vás 🙂

Naše úspechy

Žiačky výtvarného odboru Anna Kováčová a Andrea Mladoňová nás úspešne reprezentovali na 49. Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave Lidice 2021. V tomto ročníku súťažili v konkurencii s autormi zo 72 krajín. Celkom bolo zaslaných 11213 prác s pomedzi ktorých porota vybrala tie najlepšie. Prácami na tému “Môj kamarát robot” oslovili porotu a získali dve čestné uznania. Tešíme sa z ich úspechu a prajeme im veľa radosti pri ďalšom tvorení.

 

Robot Andrejky Mladoňovej Robot Aničky Kováčovej

“Z lásky k Vám”

 

Základná umelecká škola v Žarnovici pripravila z príležitosti Mesiaca úcty k starším koncert pod názvom „Z lásky k Vám“. Bude sa konať v utorok 26.októbra o 16-tej hod. v sále kultúrneho domu.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia je koncert prednostne určený pre starých rodičov žiakov ZUŠ, ale privítame aj iných seniorov z nášho mesta, kým sa nenaplní povolená kapacita . Kultúrne podujatie sa koná v režime OTP. V interiéri je povinný respirátor, dezinfekcia a zoznam účastníkov.

Kto by mal záujem, môže si koncert pozrieť aj naživo na facebookovej stránke školy.

 

Pracovná ponuka

Učiteľ/učiteľka spevu

• Úväzok: čiastočný, zastupovanie počas materskej dovolenky
• Dátum nástupu: 06.12.2021
• Požiadavky:
Základná umelecká škola, Dolná 25, v Žarnovici príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa spevu s nástupom od 6. decembra 2021.

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore spev.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok, nástup od 6.12.2021, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 738,50 – 1251,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. – a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Požadované doklady posielajte do 19.11.2021 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľ školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915 182 959

Vybraní uchádzači budú pozývaní na pohovor telefonicky.