OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ Žarnovica oznamuje rodičom a žiakom , že na základe nariadení ministra školstva vyučovanie pokračuje od pondelka 11.1.2021  naďalej dištančnou formou podľa dohodnutého rozvrhu.

Zuzana Komendová akad. mal., poverená riaditeľka ZUŠ Žarnovica

Rodičovský príspevok

Príspevok do RZ pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, keďže tento rok sa Rodičovské združenie (RZ) nemohlo uskutočniť kvôli protiepidemiologickým opatreniam, po odporučení Rodičovskej rady a predsedníčky RZ p. Šmondrkovej zostáva príspevok do RZ nezmenený.

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za 2.-hé dieťa v ZUŠ

3.) suma 0,00 EUR za 3.-tie dieťa a viac.

Číslo účtu:

IBAN: SK84 0200 0000 0020 8626 4056

Variabilný symbol:  používať variabilný symbol, ktorý ste zadávali pri platbe školného

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ročník, odbor, triedny učiteľ

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15. 2. 2021.

Usmernenie

Vážení rodičia a žiaci!

Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a vyhlásenia ministra školstva SR  zo dňa 11. 10. 2020  prechádza Základná umelecká škola v Žarnovici od 12.10.2020 v skupinovom vyučovaní ( Hudobná náuka, Výtvarný odbor, Tanečný odbor) na dištančnú formu vyučovania. Dištančná forma bude platiť do odvolania. Bude sa vyučovať online formou emailov, videí a konzultácií cez aplikácie alebo telefonicky. Pedagógovia skupinových odborov Vás budú v najbližších dňoch kontaktovať ohľadom spôsobu vyučovania a rozvrhu hodín.

Individuálne vyučovanie- hra na nástroje, spev bude naďalej pokračovať prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu. Pri výučbe treba dôrazne dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia. Na vyučovaní sa nemôžu zúčastňovať tí žiaci základných škôl, ktorí majú nariadené karanténne opatrenia.

 

Zápis na školský rok 2020/2021

Zápis na školský rok 2020/21 sa bude konať v stredu 2. septembra, v čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 17,00 hod. v budove ZUŠ. Z dôvodu eliminovania počtu osôb v budove, predlžujeme zápis aj na dni štvrtok a piatok – 3. a 4. septembra, v čase od 13,00 do 17,00 hod.

Zápis na štúdium a zadelenie rozvrhu hodín je možné vykonať aj telefonicky s triednym učiteľom.

Prijímacie skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 7.9.2020 (pondelok) a 8 .9. 2020 (utorok) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ. Tieto 2 dni vyučovanie, nebude prebiehať.

Vyučovanie podľa rozvrhov vo všetkých odboroch začne od stredy 9. septembra.

Vstup do školy je možný len s ochranným rúškom a týka sa všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky.

Žiakov prípravného štúdia, 1. a 2. ročníka a nových žiakov môže pri zápise sprevádzať len 1 osoba. Žiaci vyšších ročníkov sa zápisu zúčastnia samy, bez sprievodu rodiča.

Pri vstupe do školy predloží rodič alebo žiak poverenej osobe čestné vyhlásenie, že  nebol s  dieťaťom od 17.8. mimo Slovenskej republiky a dieťa sa nezúčastnilo hromadného podujatia. Súčasťou dokumentu je vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Bižšie informácie môžete získať na t.č. 0915182959. Ďakujeme Vám za dodržiavanie uvedených pokynov: Patrik Gontko, riaditeľ.

Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu

vyhlásenie rodiča o bezinfekčnostii

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2020/2021  Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959 oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 7.9.2020 (pondelok) a 8 .9. 2020 (utorok) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

 

V hudobnom odbore je možné študovať hru na klavíri, na keyboarde, na husliach, na akordeóne, na flaute (zobcovej, priečnej), klarinete,  saxofóne, bicích nástrojoch, na klasickej gitare, elektrickej gitare a spev.

K prijímacím skúškam nech sa so žiakom dostaví aspoň jeden z rodičov.

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=694 , odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam. Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície.

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie na našej škole bude aj po 15.6. 2020 naďalej pokračovať dištančnou formou vo všetkých štyroch odboroch.

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovv súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č.OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020.

V znení rozhodnutia č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 6. 2020

https://www.minedu.sk/data/att/16564.pdf

Vyučovanie v ZUŠ

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie na našej škole pokračuje naďalej dištančnou formou vo všetkých štyroch odboroch.

Na základe aktualizovaného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5.2020, aktualizovaného 28.5.2020, s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.

Po dohode so zriaďovateľom budeme naďalej pokračovať vo výučbe dištančnou formou aj z dôvodu zabezpečenia hygienických opatrení v ZUŠ v súvislosti so šírením covid 19 .

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Vedenie ZUŠ

Odkaz: https://www.minedu.sk/data/att/16446.pdf

Prerušenie školského vyučovania

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,školský zákon”) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Z tohto dôvodu budú aj naďalej naši pedagógovia s vami komunikovať prostredníctvo e-mailov, ako aj cez iné bezpečné internetové a mobilné aplikácie.

vedenie ZUŠ

Prerušenie vyučovania

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR je  Základná umelecká škola, Dolná 25, 96681 Žarnovica   od 16. 03. 2020 – 27. 03. 2020 (vrátane) zatvorená. Predpokladaný nástup na vyučovanie v  ZUŠ  je 30. 03. 2020. Prosíme rodičov a žiakov o sledovanie nášho webového sídla, kde budeme zverejňovať všetky aktuálne informácie o organizovaní vyučovania, ako aj  sledovanie  e-mailov  pre zadávanie úloh.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

vedenie ZUŠ

Oznam

Vážení rodičia,

z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu ZUŠ Žarnovica vyhlasuje na piatok 13.3.2020 riaditeľské voľno. V tento deň sa nevyučuje.
Na základe nariadenia krízového štábu SR  budú školy a školské zariadenia od pondelka (16.3.) zatvorené na dva týždne.
O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.
vedenie ZUŠ