Opäť všetci do školy

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu

od pondelka 17. mája 2021 vyučujeme všetky odbory PREZENČNE:

hudobný odbor: vrátane spevu a dychových nástrojov a hudobnej náuky

výtvarný odbor

tanečný odbor

Do školy sa vracajú aj stredoškoláci a dospelí. 

Vyučovať sa bude podľa pôvodného rozvrhu.

Pri vstupe sa žiaci preukážu podpísaným Vyhlásením o bezinfekčnosti (príloha č.4).

Platia všetky protiepidemiologické opatrenia: dezinfekcia rúk, rúška alebo respirátory, odstup 2m, vetranie.

Príloha č.4

Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 bude Základná umelecká škola otvárať hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V  hudobnom odbore bude možné navštevovať  spev a hru na hudobné nástroje: husle, klasická gitara, elektrická gitara, flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, bicie nástroje.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Usmernenie pre prijímacie skúšky:

  1. K prijímacím skúškam je potrebné vopred vyplniť elektronickú prihlášku  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=694 , odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam.
  2. Do budovy môže vojsť dieťa s jedným rodičom. Na hudobný a tanečný odbor – hlavným vchodom, na výtvarný odbor bočným vchodom od bytovky.
  3. Vstup do budovy ZUŠ bude podľa aktuálnych opatrení: dezinfekcia rúk, respirátor alebo rúško a Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Pravidlá pre vstup do školy od 3.mája 2021

   1. Zamestnanec školy – predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 9/c)

– bez testu – v II. a I. stupni varovania (červený a ružový okres) nemá povinnosť sa testovať

  2. Žiak do 18 rokov – bez testu – Zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 8)

  3. Žiak nad 18 rokov – bez testu, Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.10)

Po prerušení zamestnania alebo školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) predložia dotknuté osoby nové vyhlásenia.

 

VYUČOVANIE V ZUŠ

Prezenčne

– Individuálne hodiny v hudobnom odbore: učiteľ – žiak

Dištančne

– Spev a dychové nástroje

– Hudobná náuka

– Výtvarný odbor

– Tanečný odbor

 

OPATRENIA

Povinnosť respirátor alebo rúško, dezinfekcia rúk a povrchov, odstup 2m, vetranie

Príloha č. 8

Príloha č. 9c

Príloha č. 10

 

Oznam

Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci!

 

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v okrese Žarnovica  začne  od pondelka 22. marca 2021  prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)- pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.  Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu (aspoň jeden rodič, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti). Žiak sa pri vstupe do školy preukazuje čestným vyhlásením, ktorého prílohou je kópia neg. testu na COVID 19, nie starším ako 7 dní.

Skupinové vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, teória, spev a dychové nástroje, ako aj ostatní starší žiaci HO pokračujú naďalej dištančnou formou.

 

Dodržujte protiepidemiologické opatrenia:

 – dieťa musí byť úplne zdravé a nikto z jeho okolia nesmie byť v karanténe

-do budovy školy môže vojsť len zamestnanec školy a dieťa, ktoré má vyučovanie, vstup sprevádzajúcim osobám je prísne zakázaný

– dieťa si pri vstupe do budovy  dezinfikuje ruky a odovzdá učiteľovi platné podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Kópia neg. testu na Covid 19 je potrebná k nahliadnutiu  (bez čestného vyhlásenia dieťa nemôže vojsť do budovy a nebude odučené)

– v priestoroch školy dieťa používa rúško alebo respirátor, zamestnanec respirátor min. FFP2 podľa platných noriem

– v triede učiteľ po každom žiakovi zabezpečí dôkladné vetranie a dezinfikuje všetky dotykové plochy na nástrojoch a kľučkách

-minimalizuje sa aj stretávanie učiteľov v zborovni

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

 

OZNAM

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci !

Oznamujeme Vám, že na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese a na základe rozhodnutia krízového štábu mesta,  Základná umelecká škola v Žarnovici bude  od 1. 3. 2021 vyučovať dištančnou formou štúdia vo všetkých odboroch, v individuálnej aj v skupinovej výučbe, podľa dohodnutého rozvrhu s triednym učiteľom.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od  22. 2. 2021 sa začne prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)  pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.
Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu (aspoň jeden rodič, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti ).
Žiak sa pri vstupe do školy preukazuje čestným vyhlásením, ktorého prílohou je kópia neg. testu rodiča na COVID 19, nie starším ako 7 dní.
 Skupinové vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, hudobná náuka, spev a dychové nástroje, ako aj ostatní starší žiaci hudobného odboru pokračujú naďalej dištančnou formou.
 
Využite možnosť testovania pre zamestnancov ZUŠ a rodičov žiakov vo veku  1.stupňa ZŠ – v budove ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa,
dňa 21. 2. 2021 (nedeľa), vo vyhradenom čase pre našu školu  od 11,15 hod. do 12,00 hod. 
Čas je orientačný. Deti sa testovať nemusia.
Aktualizované prílohy:
( Zverejňujeme aktuálne prílohy, a zároveň sa Vám ospravedlňujeme  za neaktuálnu prílohu zverejnenú 18. 2. 2021, za pochopenie ďakujeme)

 

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci !

Oznamujeme Vám, že Základná umelecká škola v Žarnovici bude aj naďalej od 8. 2. 2021 vyučovať dištančnou formou štúdia vo všetkých odboroch.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Žarnovica

Mesto Žarnovica v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Dolná č. 25, 966 81 Žarnovica s predpokladaným nástupom od 1. marca 2021

 

Bližšie informácie v prílohe:

Vyberove_konanie_ZUS_Zarnovica

Vianočné želanie

V prvom ročníku online súťaže “Modrý svet očami umenia” zaujala porotu práca žiaka pani učiteľky Komendovej – Tobiasa Bielika, ktorý vo svojej kategórii získal 1. miesto s prácou “Betlehem”.

Organizátor súťaže SZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov

cof

Ochráňme náš zelený svet

25. ročník umeleckej súťaže “Zelený svet” organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Z prác, ktoré sme tam poslali, bola Cenou odboru envirovýchovy ocenená práca PEXESO, ktorú pod vedením pani učiteľky Bobišovej vytvorili žiaci: Sára Dzurová, Petra Vilhanová, Šimon Sekula, Benjaním Môc, Pavel Zeman a Patrik Bobiš. Na veľkorozmerných hracích kartách zobrazili život zvierat v zdravom prostredí a v prostredí ohrozenom nezodpovedným prístupom človeka.