OZNAM

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci !

Oznamujeme Vám, že na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese a na základe rozhodnutia krízového štábu mesta,  Základná umelecká škola v Žarnovici bude  od 1. 3. 2021 vyučovať dištančnou formou štúdia vo všetkých odboroch, v individuálnej aj v skupinovej výučbe, podľa dohodnutého rozvrhu s triednym učiteľom.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od  22. 2. 2021 sa začne prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)  pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.
Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu (aspoň jeden rodič, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti ).
Žiak sa pri vstupe do školy preukazuje čestným vyhlásením, ktorého prílohou je kópia neg. testu rodiča na COVID 19, nie starším ako 7 dní.
 Skupinové vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, hudobná náuka, spev a dychové nástroje, ako aj ostatní starší žiaci hudobného odboru pokračujú naďalej dištančnou formou.
 
Využite možnosť testovania pre zamestnancov ZUŠ a rodičov žiakov vo veku  1.stupňa ZŠ – v budove ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa,
dňa 21. 2. 2021 (nedeľa), vo vyhradenom čase pre našu školu  od 11,15 hod. do 12,00 hod. 
Čas je orientačný. Deti sa testovať nemusia.
Aktualizované prílohy:
( Zverejňujeme aktuálne prílohy, a zároveň sa Vám ospravedlňujeme  za neaktuálnu prílohu zverejnenú 18. 2. 2021, za pochopenie ďakujeme)

 

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci !

Oznamujeme Vám, že Základná umelecká škola v Žarnovici bude aj naďalej od 8. 2. 2021 vyučovať dištančnou formou štúdia vo všetkých odboroch.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Žarnovica

Mesto Žarnovica v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Dolná č. 25, 966 81 Žarnovica s predpokladaným nástupom od 1. marca 2021

 

Bližšie informácie v prílohe:

Vyberove_konanie_ZUS_Zarnovica

Vianočné želanie

V prvom ročníku online súťaže “Modrý svet očami umenia” zaujala porotu práca žiaka pani učiteľky Komendovej – Tobiasa Bielika, ktorý vo svojej kategórii získal 1. miesto s prácou “Betlehem”.

Organizátor súťaže SZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov

cof

Ochráňme náš zelený svet

25. ročník umeleckej súťaže “Zelený svet” organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Z prác, ktoré sme tam poslali, bola Cenou odboru envirovýchovy ocenená práca PEXESO, ktorú pod vedením pani učiteľky Bobišovej vytvorili žiaci: Sára Dzurová, Petra Vilhanová, Šimon Sekula, Benjaním Môc, Pavel Zeman a Patrik Bobiš. Na veľkorozmerných hracích kartách zobrazili život zvierat v zdravom prostredí a v prostredí ohrozenom nezodpovedným prístupom človeka.

Úspechy žiakov v školskom roku 2020/2021

V medzinárodnej súťaži “Zázračné divadlo alebo keď sa zdvihne opona”, ktorú organizovala mestská knižnica v Piešťanoch, sa naše práce – divadelné bábky na tému Pippi Dlhá Pančucha a ručne vyrobené maňušky umiestnili na 1. mieste v kategórii ZUŠAutormi bábok boli: Sofia Pavková, Frederika Oslancová, Lea Valigurská, Simona Dúchajová, Matúš Martinec, Viktória Šurjanska, Eliška Kotrusová, Sára Dzurová, Benjamín Môc a Pavel Zeman.

Benjamín Môc bol ocenený aj špeciálnou cenou “Geniuso hovoriace knihy” za svoju výtvarnú prácu vytvorenú kombinovanou technikou.

Diplomy a vecné ceny si prevzali na vernisáži dňa 9.12.2020.

Výstava víťazných prác je putovná a tak práce našich žiakov uvidia aj v Prahe a v Košiciach.

OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ Žarnovica oznamuje rodičom a žiakom , že na základe nariadení ministra školstva vyučovanie pokračuje od pondelka 11.1.2021  naďalej dištančnou formou podľa dohodnutého rozvrhu.

Zuzana Komendová akad. mal., poverená riaditeľka ZUŠ Žarnovica

Rodičovský príspevok

Príspevok do RZ pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, keďže tento rok sa Rodičovské združenie (RZ) nemohlo uskutočniť kvôli protiepidemiologickým opatreniam, po odporučení Rodičovskej rady a predsedníčky RZ p. Šmondrkovej zostáva príspevok do RZ nezmenený.

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za 2.-hé dieťa v ZUŠ

3.) suma 0,00 EUR za 3.-tie dieťa a viac.

Číslo účtu:

IBAN: SK84 0200 0000 0020 8626 4056

Variabilný symbol:  používať variabilný symbol, ktorý ste zadávali pri platbe školného

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ročník, odbor, triedny učiteľ

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15. 2. 2021.

Usmernenie

Vážení rodičia a žiaci!

Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a vyhlásenia ministra školstva SR  zo dňa 11. 10. 2020  prechádza Základná umelecká škola v Žarnovici od 12.10.2020 v skupinovom vyučovaní ( Hudobná náuka, Výtvarný odbor, Tanečný odbor) na dištančnú formu vyučovania. Dištančná forma bude platiť do odvolania. Bude sa vyučovať online formou emailov, videí a konzultácií cez aplikácie alebo telefonicky. Pedagógovia skupinových odborov Vás budú v najbližších dňoch kontaktovať ohľadom spôsobu vyučovania a rozvrhu hodín.

Individuálne vyučovanie- hra na nástroje, spev bude naďalej pokračovať prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu. Pri výučbe treba dôrazne dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia. Na vyučovaní sa nemôžu zúčastňovať tí žiaci základných škôl, ktorí majú nariadené karanténne opatrenia.