Oznam

Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci!

 

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v okrese Žarnovica  začne  od pondelka 22. marca 2021  prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)- pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.  Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu (aspoň jeden rodič, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti). Žiak sa pri vstupe do školy preukazuje čestným vyhlásením, ktorého prílohou je kópia neg. testu na COVID 19, nie starším ako 7 dní.

Skupinové vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, teória, spev a dychové nástroje, ako aj ostatní starší žiaci HO pokračujú naďalej dištančnou formou.

 

Dodržujte protiepidemiologické opatrenia:

 – dieťa musí byť úplne zdravé a nikto z jeho okolia nesmie byť v karanténe

-do budovy školy môže vojsť len zamestnanec školy a dieťa, ktoré má vyučovanie, vstup sprevádzajúcim osobám je prísne zakázaný

– dieťa si pri vstupe do budovy  dezinfikuje ruky a odovzdá učiteľovi platné podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Kópia neg. testu na Covid 19 je potrebná k nahliadnutiu  (bez čestného vyhlásenia dieťa nemôže vojsť do budovy a nebude odučené)

– v priestoroch školy dieťa používa rúško alebo respirátor, zamestnanec respirátor min. FFP2 podľa platných noriem

– v triede učiteľ po každom žiakovi zabezpečí dôkladné vetranie a dezinfikuje všetky dotykové plochy na nástrojoch a kľučkách

-minimalizuje sa aj stretávanie učiteľov v zborovni

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti