Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2020/2021  Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959 oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 7.9.2020 (pondelok) a 8 .9. 2020 (utorok) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

 

V hudobnom odbore je možné študovať hru na klavíri, na keyboarde, na husliach, na akordeóne, na flaute (zobcovej, priečnej), klarinete,  saxofóne, bicích nástrojoch, na klasickej gitare, elektrickej gitare a spev.

K prijímacím skúškam nech sa so žiakom dostaví aspoň jeden z rodičov.

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=694 , odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam. Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície.