Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie na našej škole bude aj po 15.6. 2020 naďalej pokračovať dištančnou formou vo všetkých štyroch odboroch.

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovv súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č.OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020.

V znení rozhodnutia č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 6. 2020

https://www.minedu.sk/data/att/16564.pdf