Rodičovský príspevok

Príspevok do RZ pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, keďže tento rok sa Rodičovské združenie (RZ) nemohlo uskutočniť kvôli protiepidemiologickým opatreniam, po odporučení Rodičovskej rady a predsedníčky RZ p. Šmondrkovej zostáva príspevok do RZ nezmenený.

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za 2.-hé dieťa v ZUŠ

3.) suma 0,00 EUR za 3.-tie dieťa a viac.

Číslo účtu:

IBAN: SK84 0200 0000 0020 8626 4056

Variabilný symbol:  používať variabilný symbol, ktorý ste zadávali pri platbe školného

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, ročník, odbor, triedny učiteľ

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15. 2. 2021.