Voľné pracovné miesto

EKONÓM/ÚČTOVNÍK rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25,  966 81 Žarnovica

Tel.: +421915182959, kontaktná osoba: Akad. mal. Zuzana Komendová

    e-mail: zus@zuszarnovica.sk

  webové sídlo: www.zuszarnovica.sk

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informujeme o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25, 966 81 Žarnovica

Kategória voľného pracovného miesta: Ekonóm/účtovník rozpočtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania; prax a znalosť legislatívy vo verejnom sektore vítaná,
 • podvojné účtovníctvo,
 • práca s PC – užívateľské ovládanie MS OFFICE, práca s internetom.

 

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, flexibilita, analytické a logické schopnosti.

 

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma/účtovníka.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Termín nástupu: 01. 09. 2022

 

Pracovný úväzok: Skrátený pracovný úväzok (22,5 hod týždenne; 3 dni v týždni)

 

Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (550 – 650 EUR BRUTTO/mesiac pri skrátenom úväzku 22,5 hod. týždenne).

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu  do 16.08.2022:

Základná umelecká škola
Dolná ulica č. 25
966 81 Žarnovica

alebo elektronicky: zus@zuszarnovica.sk