Voľné pracovné miesto- Učiteľ hry na keyboard

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na keyboard s nástupom od 04. septembra 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok  zastupovanie MD a RD je 10 vyučovacích hodín (2 dni)
• Dátum nástupu: 04.09.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na klavír, keyboard.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 10 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 20.8.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Voľné pracovné miesto- Učiteľ hry na bicie nástroje

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na bicie nástroje s nástupom od 04. septembra 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok 13,5 vyučovacích hodín (2-3 dni)
• Dátum nástupu: 04.09.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na bicích nástrojoch.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 13,5 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 20.8.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.3

Voľné pracovné miesto- učiteľ hry na husliach

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na husliach s nástupom od 04. septembra 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok 13 vyučovacích hodín (2-3dni), zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
• Dátum nástupu: 04.09.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na husliach.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 13 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 20.08.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Máte záujem o štúdium na našej škole?

Privítame všetky deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2023 päť rokov, sú žiakmi základnej alebo strednej školy, prípadne dospelých, ktorí chcú rozvinúť svoj talent.

Hudobný odbor – Dieťa zaspieva vopred pripravenú ľudovú alebo detskú pieseň. Na prijímacích skúškach zisťujeme hravou formou hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Vyučujeme hru na klavír, akordeón, keyboard, husle , gitaru klasickú a elektrickú, flautu zobcovú a priečnu, saxofón, klarinet, bicie a spev. Povinným predmetom je hudobná náuka.

Výtvarný odbor – Dieťa nakreslí jednoduchý obrázok, môže priniesť aj domáce práce. Na základe nakresleného obrázku si všímame schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – Dieťa na skúškach vytlieska rytmus, kráča na hudbu, predvedie gymnastické prvky (napr. kotúľ) a pohybovú improvizáciu. Počas cvičení pozorujeme hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť, rytmické cítenie a flexibilitu.

Literárno-dramatický odbor – Dieťa prednesie vopred pripravenú báseň alebo prózu. Na skúškach zisťujeme hlasové, telesné, rytmické dispozície a schopnosť  tvorivo zobraziť rôzne nálady.

Elektronickú prihlášku nájdete na :  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prineste osobne v deň prijímacích skúšok.

Tešíme sa na nových umelcov, ktorí rozšíria naše rady:)

Tel. kontakt:     0915 182 959                               e mail : zus@zuszarnovica.sk

Jarný koncert “Esencie jari”

Srdečne Vás pozývame na náš tradičný jarný koncert, tentokrát pod názvom “Esencie jari”. Uskutoční sa štvrtok 4.mája 2023 o 16.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Môžete sa tešiť na vystúpenia žiakov hudobného, tanečného aj literárno-dramatického odboru. Samozrejmosťou bude aj výstava prác žiakov výtvarného odboru vo foyer.

Tešíme sa na Vás 🙂

Oslávme to spolu

Blíži sa náš každoročný sviatok – Deň učiteľov  a pri tejto príležitosti učitelia a žiaci ZUŠ  pripravili pestrý program –  hudobné a tanečné čísla, veselé moderovanie programu deťmi aj výstavku výtvarných prác. Program je určený pre všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Budeme radi, keď medzi nás prídu aj učitelia, ktorí sú už na dôchodku.

Príďte sa zabaviť a načerpať nových síl do sály kultúrneho domu vo štvrtok 30.marca 2023 o 16.30 hod.

Tešíme sa na Vás 🙂

Učitelia a žiaci ZUŠ Žarnovica

Voľné pracovné miesto

MZDÁR/MZDÁRKA rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25,  966 81 Žarnovica

Tel.: +421915182959, kontaktná osoba: Akad. mal. Zuzana Komendová

e-mail: zus@zuszarnovica.sk

webové sídlo: www.zuszarnovica.sk

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informujeme o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25, 966 81 Žarnovica

Kategória voľného pracovného miesta: Mzdár/mzdárka rozpočtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania; prax a znalosť legislatívy vo verejnom sektore vítaná;
 • práca s PC – užívateľské ovládanie MS OFFICE, práca s internetom;
 • znalosť práce s programom SOFTIP vítaná.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, flexibilita, analytické a logické schopnosti.

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce mzdára/mzdárky.

 Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 Termín nástupu: 01. 05. 2023

 Pracovný úväzok: Skrátený pracovný úväzok (15 hod týždenne; 2 dni v týždni)

 Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (305-360 EUR BRUTTO/mesiac pri skrátenom úväzku 15 hod. týždenne).

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu  do 03.04.2023:

Základná umelecká škola
Dolná ulica č. 25
966 81 Žarnovica

alebo elektronicky: zus@zuszarnovica.sk

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo ZUŠ Žarnovica Vám oznamuje, že vo štvrtok dňa 22.12.2022  sa nevyučuje z dôvodu čerpania pracovného voľna podľa § 141 ods.3.písm.c Zákonníka práce.

Stretneme sa oddýchnutí opäť po prázdninách v pondelok 09.01.2023.

Prajeme Vám radostné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2023.

Vedenie ZUŠ.

Učiteľ hry na bicie nástroje

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na bicie nástroje s nástupom od 09. januára 2023.

• Úväzok: čiastočný úväzok 9 vyučovacích hodín
• Dátum nástupu: 09.01.2023
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na bicích nástrojoch.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 8 vyučovacích hodín, nástup od 09.01.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 03.01.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.