Príspevok do RZ pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

na rodičovskom združení (RZ)  dňa 30.9.2021 bol zvolený nový predseda RZ – pán Gabriel Hrnčiar a nový pokladník – pán Maroš Kráľ, zároveň prítomní rodičia odsúhlasili príspevok RZ a to nasledovne:

1.) suma 10,00 EUR za 1.-vé dieťa v ZUŠ

2.) suma 5,00 EUR za ďalších súrodencov v ZUŠ

Číslo účtu:

IBAN: SK53 0200 0000 0039 6585 1753

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, odbor

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 15.11.2021.

 

POZVÁNKA na celoškolské združenie rodičov

Vážení rodičia,

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia Rady školy pri Základnej umeleckej škole Žarnovica, Dolná 25, 966 81 Žarnovica, Vás pozývam

na celoškolské združenie rodičov

vo štvrtok dňa 30.09.2021 o 16. 30 hod.

Voľby sa uskutočnia v sále Kultúrneho domu v Žarnovici a prebehnú v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004. Rodič žiaka ZUŠ Žarnovica, ktorý má záujem kandidovať do Rady školy, sa môže prihlásiť telefonicky na číslo: 0915182959 alebo e-mailom na zus@zuszarnovica.sk do utorka 28.9.2021 do 15.00 hod.

Na rodičovskom združení Vás budeme informovať aj o výchovnovzdelávacej činnosti, aktuálnej situácii a forme vzdelávania ,  o čiastočnej úhrade za štúdium (školné), odsúhlasí sa výška poplatkov na ZRPŠ a ďalšie.

Rodičovské združenie bude prebiehať v režime OTP.

 

V Žarnovici dňa 23. 9. 2021                                    Akad. mal. Zuzana Komendová

riaditeľka ZUŠ Žarnovica

Zápis na školský rok 2021/2022

Zápis na školský rok 2021/22 sa bude konať vo štvrtok 2. septembra, v čase od 9,00 do 13,00 hod. v budove ZUŠ, a v ďalších dňoch po dohovore s triednym učiteľom.          Zápis na štúdium a zadelenie rozvrhu hodín je možné vykonať aj telefonicky s triednym učiteľom.

V piatok 3. septembra od 11.30 do 16.00 Vás pozývame na tanečný, hudobný a výtvarný workshop v parku s fontánou pred budovou ZUŠ, môžete sa zabaviť a zoznámiť sa s výučbou na našej škole.

Prijímacie skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 6.9.2021 (pondelok) a 7 .9. 2021 (utorok) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ.

Vyučovanie podľa rozvrhov vo všetkých odboroch začne od stredy 8. septembra.

Vstup do školy je možný len s ochranným rúškom a týka sa všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky a priniesť Písomné vyhlásenie žiaka (návštevníka)  o bezpríznakovosti podpísané rodičom (pozri prílohy).

Žiakov prípravného štúdia, 1. a 2. ročníka a nových žiakov môže pri zápise a prijímacích skúškach sprevádzať len 1 osoba. Žiaci vyšších ročníkov sa zápisu zúčastnia sami, bez sprievodu rodiča.

 

Bližšie informácie môžete získať na t.č. 0915182959,  alebo u triednych učiteľov.

 

Prílohy:

Vstup do školy

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_ žiak

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_ návštevník

Výnimka z karantény

 

 

 

2. kolo prijímacích skúšok

Vážení rodičia a milé deti!

Srdečne Vás pozývame na druhé kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční dňa 6. a 7. septembra 2021, od 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

Ku skúškam je potrebné vyplniť a vytlačiť elektronickú prihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V prípade, že sa Vám ju nepodarí vypísať, alebo nemáte možnosť ju vytlačiť, pomôžeme Vám s tým v deň prijímacích skúšok priamo v škole :).

 

V školskom roku 2021/2022 bude Základná umelecká škola otvárať hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V  hudobnom odbore bude možné navštevovať  spev a hru na hudobné nástroje: husle, viola, klasická gitara, elektrická gitara, flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, heligónka, bicie nástroje.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

 

Tešíme sa na Vás ? 

Prijímacie skúšky ZUŠ 2021/2022

Vážení rodičia a milé deti!

Srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 8. a 9. júna 2021, od 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

Ku skúškam je potrebné vyplniť a vytlačiť elektronickú prihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V prípade, že sa Vám ju nepodarí vypísať, alebo nemáte možnosť ju vytlačiť, pomôžeme Vám s tým v deň prijímacích skúšok priamo v škole.

 

Tešíme sa na Vás 🙂 

Opäť všetci do školy

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu

od pondelka 17. mája 2021 vyučujeme všetky odbory PREZENČNE:

hudobný odbor: vrátane spevu a dychových nástrojov a hudobnej náuky

výtvarný odbor

tanečný odbor

Do školy sa vracajú aj stredoškoláci a dospelí. 

Vyučovať sa bude podľa pôvodného rozvrhu.

Pri vstupe sa žiaci preukážu podpísaným Vyhlásením o bezinfekčnosti (príloha č.4).

Platia všetky protiepidemiologické opatrenia: dezinfekcia rúk, rúška alebo respirátory, odstup 2m, vetranie.

Príloha č.4

Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 bude Základná umelecká škola otvárať hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V  hudobnom odbore bude možné navštevovať  spev a hru na hudobné nástroje: husle, klasická gitara, elektrická gitara, flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, bicie nástroje.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Usmernenie pre prijímacie skúšky:

  1. K prijímacím skúškam je potrebné vopred vyplniť elektronickú prihlášku  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=694 , odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam.
  2. Do budovy môže vojsť dieťa s jedným rodičom. Na hudobný a tanečný odbor – hlavným vchodom, na výtvarný odbor bočným vchodom od bytovky.
  3. Vstup do budovy ZUŠ bude podľa aktuálnych opatrení: dezinfekcia rúk, respirátor alebo rúško a Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Pravidlá pre vstup do školy od 3.mája 2021

   1. Zamestnanec školy – predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 9/c)

– bez testu – v II. a I. stupni varovania (červený a ružový okres) nemá povinnosť sa testovať

  2. Žiak do 18 rokov – bez testu – Zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 8)

  3. Žiak nad 18 rokov – bez testu, Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.10)

Po prerušení zamestnania alebo školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) predložia dotknuté osoby nové vyhlásenia.

 

VYUČOVANIE V ZUŠ

Prezenčne

– Individuálne hodiny v hudobnom odbore: učiteľ – žiak

Dištančne

– Spev a dychové nástroje

– Hudobná náuka

– Výtvarný odbor

– Tanečný odbor

 

OPATRENIA

Povinnosť respirátor alebo rúško, dezinfekcia rúk a povrchov, odstup 2m, vetranie

Príloha č. 8

Príloha č. 9c

Príloha č. 10

 

Oznam

Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci!

 

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v okrese Žarnovica  začne  od pondelka 22. marca 2021  prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov)- pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ.  Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu (aspoň jeden rodič, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti). Žiak sa pri vstupe do školy preukazuje čestným vyhlásením, ktorého prílohou je kópia neg. testu na COVID 19, nie starším ako 7 dní.

Skupinové vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, teória, spev a dychové nástroje, ako aj ostatní starší žiaci HO pokračujú naďalej dištančnou formou.

 

Dodržujte protiepidemiologické opatrenia:

 – dieťa musí byť úplne zdravé a nikto z jeho okolia nesmie byť v karanténe

-do budovy školy môže vojsť len zamestnanec školy a dieťa, ktoré má vyučovanie, vstup sprevádzajúcim osobám je prísne zakázaný

– dieťa si pri vstupe do budovy  dezinfikuje ruky a odovzdá učiteľovi platné podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Kópia neg. testu na Covid 19 je potrebná k nahliadnutiu  (bez čestného vyhlásenia dieťa nemôže vojsť do budovy a nebude odučené)

– v priestoroch školy dieťa používa rúško alebo respirátor, zamestnanec respirátor min. FFP2 podľa platných noriem

– v triede učiteľ po každom žiakovi zabezpečí dôkladné vetranie a dezinfikuje všetky dotykové plochy na nástrojoch a kľučkách

-minimalizuje sa aj stretávanie učiteľov v zborovni

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti