Výstava výtvarníkov ZUŠ

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu nielen vianočných prác žiakov našej školy,

na ktorej si môžete spolu s deťmi  niečo nakresliť alebo vytvoriť.

Výstava sa koná od 12. do 16.decembra 2022 v Dolnom kaštieli v Žarnovici /v priestoroch bývalej VÚB/ denne od 10.00 do 17.00 hod.

Tešíme sa na Vás:)

výstava plagát

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na celoškolské združenie rodičov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 22.09.2022 o 16.00 hod. v Tanečnej sále ZUŠ.

Program:

 1. Privítanie.
 2. Oboznámenie so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Žarnovica v šk. roku 2021-22.
 3. Správa o hospodárení na účte združenia rodičov.
 4. Odsúhlasenie výšky príspevku do účtu združenia rodičov.
 5. Informácie o organizácii vyučovania v novom školskom roku ( personálne zmeny, LDO, heligónka, vzdelávacie poukazy, informácie o výške školného, plánované akcie).
 6. Rôzne, diskusia.

Tešíme sa na Vašu účasť 🙂

Učiteľ hry na bicie nástroje

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na bicie nástroje s nástupom od 03. októbra 2022.

• Úväzok: čiastočný úväzok 8 vyučovacích hodín
• Dátum nástupu: 03.10.2022
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na bicích nástrojoch.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 8 vyučovacích hodín, nástup od 03.10.2022, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 24.09.2022 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia , milí žiaci ZUŠ

Oznamujeme Vám, že začiatok školského vyučovania je 5. septembra 2022. Informácie o predbežnom rozvrhu v pondelok 5.9. od 9.00 – 13.00hod. Od 6.9. v popoludňajších hodinách od 13.00 do 15.00 hod. u triedneho učiteľa.

Pri nástupe do školy je potrebné priniesť:

 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásením sa bude žiak preukazovať aj po prerušení školskej dochádzky viac ako 5 dní .
 • Čestné prehlásenie pre zber údajov, že žiak/žiačka nenavštevuje inú Základnú umeleckú školu podpísať zákonným zástupcom u triedneho učiteľa v ZUŠ pri dohode rozvrhu (najneskôr do 12.9.2022). Novoprijatí žiaci odovzdali čestné prehlásenie s prihláškou.

Upozorňujeme rodičov, že vzdelávacie poukazy od školského roka 2022/23 neprijímame.

V utorok 6.septembra od 13.00 do 18.00 budú dodatočné prijímacie skúšky spojené s hudobnými a výtvarnými aktivitami v parku s fontánou “ZUŠka v parku”.

Pozývame Vás aj na vystúpenie žiakov hudobného a tanečného odboru na Dňoch mesta v piatok 9.septembra od 18.40 do 19.30 hod.

Zasadnutie rodičovskej rady (ZRPŠ) je naplánované na 20. septembra 2022 o 16.30 hod.

Tešíme sa na Vás

bezpríznakovosť

Zelená otvoreným školám

Učiteľ hry na husliach

Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na husliach s nástupom od 05. septembra 2022.

• Úväzok: čiastočný úväzok 12,5 vyučovacích hodín, zastupovanie počas PN a materskej dovolenky
• Dátum nástupu: 05.09.2022
• Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na husliach.
Kvalifikačné predpoklady:
– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,
– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.

Čiastočný úväzok 12,5 vyučovacích hodín, nástup od 05.09.2022, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady posielajte do 02.09.2022 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.

Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,
e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959

Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.

Voľné pracovné miesto

EKONÓM/ÚČTOVNÍK rozpočtovej organizácie

Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25,  966 81 Žarnovica

Tel.: +421915182959, kontaktná osoba: Akad. mal. Zuzana Komendová

    e-mail: zus@zuszarnovica.sk

  webové sídlo: www.zuszarnovica.sk

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informujeme o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola, Dolná ulica č. 25, 966 81 Žarnovica

Kategória voľného pracovného miesta: Ekonóm/účtovník rozpočtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania; prax a znalosť legislatívy vo verejnom sektore vítaná,
 • podvojné účtovníctvo,
 • práca s PC – užívateľské ovládanie MS OFFICE, práca s internetom.

 

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, flexibilita, analytické a logické schopnosti.

 

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma/účtovníka.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Termín nástupu: 01. 09. 2022

 

Pracovný úväzok: Skrátený pracovný úväzok (22,5 hod týždenne; 3 dni v týždni)

 

Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (550 – 650 EUR BRUTTO/mesiac pri skrátenom úväzku 22,5 hod. týždenne).

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu  do 16.08.2022:

Základná umelecká škola
Dolná ulica č. 25
966 81 Žarnovica

alebo elektronicky: zus@zuszarnovica.sk