Prerušenie vyučovania

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR je  Základná umelecká škola, Dolná 25, 96681 Žarnovica   od 16. 03. 2020 – 27. 03. 2020 (vrátane) zatvorená. Predpokladaný nástup na vyučovanie v  ZUŠ  je 30. 03. 2020. Prosíme rodičov a žiakov o sledovanie nášho webového sídla, kde budeme zverejňovať všetky aktuálne informácie o organizovaní vyučovania, ako aj  sledovanie  e-mailov  pre zadávanie úloh.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

vedenie ZUŠ

Oznam

Vážení rodičia,

z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu ZUŠ Žarnovica vyhlasuje na piatok 13.3.2020 riaditeľské voľno. V tento deň sa nevyučuje.
Na základe nariadenia krízového štábu SR  budú školy a školské zariadenia od pondelka (16.3.) zatvorené na dva týždne.
O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.
vedenie ZUŠ

Adventný koncert ZUŠ

Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Žarnovici vás pozývajú na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra 2019 o 10.00 hod. a 17.00 hod. v sále kultúrneho domu v Žarnovici. Tešíme sa na vás.

 

Oznam

Vážení rodičia, pozývame vás na rodičovské združenie dňa 23.10.2019 (streda) o 17:00 v Základnej umeleckej škole, Dolná 25,Žarnovica,v hudobnej sále ZUŠ. Program: 1. Otvorenie. 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ. 3. Informácia o hospodárení RZ. 4. Výška rodičovského príspevku na šk. rok 2019/2020. 5. Diskusia 6. Záver.

Žarnovické pódium 2019

Základná umelecká škola Žarnovica

Dolná 25, 96681 Žarnovica

kontakt: 0915 182 959

e mail: zus@zuszarnovica.sk

Organizuje v školskom roku 2019/2020

4. ročník celoslovenskej súťaže  žiackych a mládežníckych hudobných skupín

pre žiakov základných umeleckých škôl

Žarnovické pódium 2019

Usporiadateľ: Základná umelecká škola Žarnovica v spolupráci s Mestom Žarnovica

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Propozície: zarnovicke-podium-2019.pdf

 

Zápis na školský rok 2019/2020 a dodatočné prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje rodičom a žiakom, že

zápis a zadelenie rozvrhu na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v pondelok 2. septembra 2019 od 8,00 do 13,00 hod. a v utorok 3. septembra 2019 od 11:00 do 16:00 hod. v ZUŠ Žarnovica
– vyučovanie podľa rozvrhov začne v stredu 4. septembra 2019

Dodatočné prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 10. septembra 2019 od 13,00 do 17,00 hod.

do tanečného odboru, literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a výtvarného odboru
v budove ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica

K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy, odoslať, vytlačiť
a podpísanú priniesť k prijímacím skúškam.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať priamo v ZUŠ, alebo telefonicky na číslo: 0915182959, alebo
cez e-mail: zus@zuszarnovica.sk

súbor na stiahnutie: Zápis na školský rok 2019-2020

Žiadosť o odpustenie školného je potrebné doručiť do ZUŠ do 31.8.2019
vzor žiadosti o odpustenie školného: žiadosť-o-odputenie-školného-vzor-1 (1)

Prijímacie skúšky, poplatky

Prijímacie skúšky na ZUŠ pre šk. rok 2019/2020 

Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. : 0915182959

oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 4.6.2019 (utorok) a 5 .6. 2019 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

V hudobnom odbore je možné študovať hru na klavír, na keyboard, na husle, na akordeón, na flaute (zobcovej, priečnej), klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, bicích nástrojoch, na klasickej gitare, elektrickej gitare a spev.

K prijímacím skúškam nech sa so žiakom dostaví aspoň jeden z rodičov. K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke, odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam.

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor – hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor – hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Žarnovici je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Žarnovica č.3/2014 nasledovne:

  1. a) prípravné štúdium 6,- eur
  2. b) základné štúdium individuálne jednoodborové 8,50 eur , za každý ďalší odbor 11,50eur
  3. c) základné štúdium skupinové jednoodborové 7,50 eur , za každý ďalší odbor 11,50 eur
  4. d) štúdium pre dospelých 15,- eur
  5. e) výučba obligatórneho nástroja nad rámec učebných osnov 2,- eurá

Mesto Žarnovica ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.